DOZVOLE

Prikazuju se osnovne funkcionalnosti pregleda podataka u aplikaciji eITPŠalter.

Prevoznik (dalje u tekstu “Korisnik”) ima mogućnost da u realnom vremenu izvrši pregled dozvola (pojedinačne, vremenske) i isprati sve njihove promene, zadužene od strane Ministarstva saobraćaja, građevinarstva I infrastukture (dalje u tekstu “MGSI”).

Pregled dozvole se sastoji iz 4 glavna pregleda: POJEDINAČNE, CEMT, GODIŠNJE i PROMENJENE.

POJEDINAČNE

U pregledu POJEDINAČNE postoje 4 podmenija: dozvola blokira račun, nerazdužene, elektronski razdužene i razdužene. U svakom pregledu postoji mogućnost sortiranja redova po koloni, klikom na isti. Gore desno nalazi se search bar za unos, pri čemu tabela izlistava ono što korisnik pretražuje, odnosno unese.

Pregled Dozvola blokira račun je jedan od najboljih odlika eITP šaltera. Tu se nalaze dozvole koje prete blokadom računa u slučaju da korisnik zaboravi da vrati zaduženu dozvolu. Pregled upozorava korisnika za svaku dozvolu ponaosob time što prikazuje datume isteka dozvole i vizualno bojom obeležava koja dozvola blokira račun ili će uskoro blokirati. Svaka dozvola može biti obojena u zavisnosti od statusa i vreme isteka i to: bela (sistem upozorava na blokadu u intervalu od 8 do 15 dana), žuta (sistem upozorava na blokadu u intervalu od 1 do 7 dana) i crvena (blokiran račun zbog isteka važenja dozvole).

Pregled Nerazdužene sadrži sve dozvole kojima korisnik trenutno raspolaže. To su dozvole koje je korisnik zadužio od strane MGSI, tj. one se nalaze kod njega. Nakon razduženja, dozvola prelazi u pregled elektronski razdužene ili razdužene u zavisnosti od načina razduženja dozvole (elektronski ili direktno u MGSI).

Pregled Elektronski razdužene je pregled dozvola koje su trenutno u statusu elektronski razdužene. Ovo su samo one dozvole koje je korisnik razdužio putem aplikacije eITP šaltera i još uvek se nalaze fizički kod korisnika. Sve te dozvole čekaju dalju obradu operatera MGSI-a. Nakon predaje zahteva za razduženje sa dozvolom na pisarnicu, operater MGSI-a finalizuje razduženje dozvole i tada se ona sklanja sa pregleda elektronski razdužene i prelazi u pregled razdužene.

Pregled Razdužene su sve dozvole koje je korisnik razdužio i vratio fizički u MGSI u periodu od oktobra prošle godine do danas u realnom vremenu. U ovom pregledu korisnik može videti kako je dozvola razdužena, ceo njen životni vek i da li je na kraju ona razdužena pravilno ili ne.

VREMENSKE

CEMT

U pregledu CEMT se nalaze sve trenutno nerazdužene CEMT vremenske dozvole, tj. dozvole koje korisnik ima kod sebe fizički i koje nije razdužio na pisarnici iz prethodnih godina. Ovaj pregled omogućava korisniku pregled u broju bodova ostvarenih po dozvoli i datuma poslednje vožnje koju je razdužio MGSI-u. Klikom na dugme “Otvori” korisnik može ući u svaku CEMT dozvolu ponaosob i videti koje vožnje je razdužio i koliko bodova ima ostvarenih po vožnji.

GODIŠNJE

U pregledu GODIŠNJE se nalaze sve trenutno nerazdužene godišnje vremenske dozvole, tj. dozvole koje korisnik ima kod sebe fizički i koje nije razdužio na pisarnici iz prethodnih godina. Ovaj pregled omogućava korisniku pregled u broju bodova ostvarenih po dozvoli i datuma poslednje vožnje koju je razdužio MGSI-u. Klikom na dugme “Otvori” korisnik može ući u svaku godišnju dozvolu ponaosob i videti koje vožnje je razdužio i koliko bodova ima ostvarenih po vožnji.

PROMENJENE

U pregledu PROMENJENE postoje 3 podmenija: pojedinačne, CEMT i vozne karte. U pregledima se nalaze samo dozvole i vozne karte koje su elektronski razdužene. Svaki pregled ima stavke nad kojima je izvršena neka promena od strane operatera MGSI-a u zavisnosti od toga kako je korisnik razdužio stavku i predao fizički na šalter MGSI-a.